SZRiPS

Statut stowarzyszenia

Ostatnia aktualizacja: 2012r.

Statut Stowarzyszenia Zrównoważonego
Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej
z siedzibą w Biłgoraju.

Preambuła

Ekonomia Społeczna oparta na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności, odgrywa kluczową rolę w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny w sektorze prywatnym i publicznym, zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne.

W trosce o rozwój ekonomii społecznej i będąc otwartym na współpracę partnerską z innymi środowiskami i działania dla wzmocnienia poczucia tożsamości sektora i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej, ustanawiamy Stowarzyszenie. Jego działania będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji i innych organizacji pozarządowych.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Statut Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w miejscowości Biłgoraj.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 8

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 9

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania i może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 10

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 11

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Inicjowanie, wspieranie, rozwój partnerstwa lokalnego i sektora ekonomii społecznej na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego, zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
2. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie poprzez promowanie, upowszechnianie, rozwijanie idei oraz dorobku Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce i projektów z zakresu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju.
3. Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego i gospodarczego, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur, regionów, społecznościami lokalnymi, regionalnymi, współpracy ponadnarodowej.
4. Promocja równych szans na rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, seniorów, samotnych matek, osób uzależnionych i współuzależnionych, więźniów, bezdomnych, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych sektorów, instytucji i firm oraz organizacji, mieszkańców terenów wiejskich.
5. Wspieranie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, integracji oraz pomocy społecznej. Poprawa zdolności do zatrudnienia.
6. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej, zawodowej, społecznej, kulturalnej młodzieży. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
7. Wsparcie instytucji rynku pracy oraz upowszechnianie instrumentów rynku pracy.
8. Realizacja inicjatyw w obszarze rynku pracy, realizacja partnerskich przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw partnerów rynku pracy.
9. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
10. Promocja i wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw indywidualnych. Wspieranie konkurencyjności, zdolności adaptacyjnych i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich.
11. Inicjowanie i wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych oraz grup wykluczonych społecznie.
13. Realizacja inicjatyw z zakresu pomocy społecznej i integracji społecznej, realizacja partnerskich przedsięwzięć w tym zakresie oraz wspieranie partnerów z obszaru integracji i pomocy społecznej.
14. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
15. Przeciwdziałanie i pomoc osobom uzależnieniom, współuzależnieniom i patologiom społecznym. Współpraca z klubami AA.
16. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
17. Upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
18. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
19. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
20. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Współpraca z Polonią i Polakami przebywającymi za granicą.
21. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji.
22. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
23. Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.
24. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego. Organizacja i realizacja kursów i szkoleń.
25. Rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr gospodarczych, społecznych i politycznych poprzez wzrost wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji. Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu i jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.
26. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
27. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
28. Promocja i rozwój turystyki i krajoznawstwa na terenie regionu i obszaru całej Polski.
29. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
30. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
31. Działalność charytatywna, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych. Promocja i organizacja wolontariatu.
32. Prowadzenie Przedsiębiorstwach Ekonomii Społecznej m. in. przedsiębiorstw społecznych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółek prawa handlowego, spółdzielni socjalnych, inkubatorów, przedszkoli, ośrodków szkoleniowych, fundacji itp.
33. Wspieranie i pomoc członkom Stowarzyszenia.

§ 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Przygotowywanie i realizowanie programów i projektów.
2. Organizowanie spotkań i misji gospodarczych, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, praktyk zawodowych i innych imprez naukowych, oświatowych i kulturalnych.
3. Działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową.
4. Działalność edukacyjną i świadczenie usług doradczych dla samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców i osób indywidualnych.
5. Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych, analiz marketingowych i badań społecznych.
6. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia.
7. Propagowanie sprawdzonych rozwiązań międzynarodowych głównie z dziedziny polityki społecznej rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego.
8. Wymianę doświadczeń między partnerami.
9. Promocję dobrych praktyk, pilotażowych rozwiązań, innowacji i transfer wiedzy.
10. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
11. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
12. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych.
13. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
14. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
15. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
16. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
17. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
18. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
19. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją regionu.
20. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych.
21. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
22. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
23. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
24. Prowadzenie Punktów Poradnictwa Prawnego, udzielanie porad prawnych.
25. Opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia.
26. Prowadzenie działalności wydawniczej i wytwórcze.
27. Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, m.in. przez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań i seminariów.
28. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób zmierzających do pełnienia ról społecznych.
29. Współpracę i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach.
30. Organizowanie działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych.
31. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
32. Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych. Prowadzenie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 16

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która wniosła szczególne zasługi dla propagowania idei Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych, honorowych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 17

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
4) dbania o należyty wizerunek Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członek honorowy ma prawo zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności lub władz Stowarzyszenia, udziału w inicjatywach Stowarzyszenia oraz korzystania z pomocy Stowarzyszenia, ponadto w momencie nadania godności może być uchwałą Walnego Zebrania Członków zwolniony od opłacania składek członkowskich.

2. Członek honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 17 ust. 2 pkt. 1,2 i 4.

§ 19

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 17 ust. 1.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 17 ust. 2 pkt 1 i 4.

§ 20

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) działania sprzecznego z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 6 orzeka Zarząd Oddziału podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 21

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,

§ 22

1. Kadencja Zarządu Głównego trwa 2 lata i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 24

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

2. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 25

1. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 2 lata i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.

2. Członkowie wybrani do władz Oddziału Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 26

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, w przeciwnym wypadku skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 27

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający.

§ 28

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca I kwartału roku następnego.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest każdorazowo. w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd Główny,
2) Główna Komisja Rewizyjna,
3) połowa członków Stowarzyszenia.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w zakresie zwolnienia Członków honorowych od obowiązku uiszczania składek,
9) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja Walnego Zgromadzenia, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 30

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub połowy członków zwyczajnych.

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 1 i 3. W wypadku zgłoszenia żądania przez Główną Komisję Rewizyjną stosuje się zapis § 36.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 31

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd Główny składa się z 3 członków tj. Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów, a jego kadencja trwa 2 lata.

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Głównego są: Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem.

4. Jeżeli Zarząd Główny liczy powyżej 10 członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Zarządu i trzech Wiceprezesów.

5. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Główny.

6. Zasady działania Zarządu Głównego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 32

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, oraz zatwierdzanie polityki rachunkowości,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10 000 (słownie dziesięciu tysięcy 00/100) zł
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
11) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
12) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
13) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów.

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 12), Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 33

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, tj. Przewodniczącego Komisji i dwóch Członków a jej kadencja trwa 3 lata.

§ 34

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Główny czynności prawnej, której wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł.

§ 35

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa z Członkami Zarządu.

2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego regulaminu walnego Zebrania Członków.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 36

W przypadkach określonych w § 34 pkt. 1 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

§ 37

l. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 8 i § 24 ust. 1 statutu.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 38

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 24 ust. 2.

2. Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 39

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 40

1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 1) uchwalanie programów działania oddziałów,
2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

§ 41

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,
2) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających oraz członkowie honorowi z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 42

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

2. Postanowienia § 28 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 43

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Postanowienia § 28 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału

§ 44

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 45

1. Zarząd Oddziału składa się z trzech członków.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4. razy na rok.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 46

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
6) przyjmowanie członków zwyczajnych, honorowych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych odpowiednio w § 16 ust. 1 pkt 1 – 4 i § 20 ust. 1 pkt 3 i 6 statutu,
7) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez: Prezesa Zarządu Oddziału łącznie z Wiceprezesem.

§ 47

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 48

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 49

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.

§ 50

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub
uchwałami władz nadrzędnych, 5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.

§ 51

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 2 razy do roku.

§ 52

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 53

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 54

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 55

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje
5) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej z godnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6) dochody z działalności odpłatnej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, oraz wpisowe ustalone, według zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały.

3. 50 % kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie 21 dni na konto Zarządu Głównego.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 56

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających kwoty 10 000 (słownie dziesięciu tysięcy) zł wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego Wiceprezesa Zarządu Oddziału.

2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych przekraczających kwotę 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego Wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 57

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

drukuj | do góry