SZRiPS

O nas

Założycielami stowarzyszenia są uczestnicy projektu - osoby z ziemi zamojskiej i biłgorajskiej. Uwierzyliśmy, że zdobywając potrzebną wiedzę i wykorzystując własne umiejętności możemy jako specjaliści partnerstwa lokalnego aktywnie działać na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że chęć przystąpienia do stowarzyszenia wyraziły osoby będące specjalistami z wielu dziedzin życia i gospodarki. Zatem kapitał ludzki jest obecnie jednym z naszych najcenniejszych zasobów. Nasi członkowie to zarówno ludzie pracujący zawodowo (w sektorze prywatnym i publicznym), jak też ci, którzy po wielu latach pracy pozostają na emeryturze- ale chcą zdobyte doświadczenie i wiedzę mądrze wykorzystywać na rzecz pomocy innym. Mając taki potencjał dysponujemy w szczególności wiedzą z zakresu: ekonomii, bankowości, rynku pracy, prawa, edukacji szkolnej, administracji czy przedsiębiorczości. Zaangażowanie członków stowarzyszenia pozwala nam na planowanie i wytyczanie nowych ścieżek rozwoju i działania. W najbliższym czasie organizujemy spotkanie na którym chcemy opracować strategię działania na rok bieżący.

1. Czym różni się SZRiPS od innych stowarzyszeń na naszym terenie?

Nasze Stowarzyszenie powstało po to by kontynuować proces rozwoju i wzmocnienia Ekonomii Społecznej i Partnerstwa Lokalnego na Roztoczu. Jako pierwsi chcemy szeroko popularyzować idee Ekonomii Społecznej wśród mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Podejmując decyzję o powołaniu stowarzyszenia dokonaliśmy analizy zasobów jakimi dysponuje nasz region. Wskazaliśmy na deficyty, ustaliliśmy przyczyny niepowodzeń. Ogromnym zaskoczeniem było dla nas pozyskanie informacji o istnieniu w powiecie biłgorajskim ponad 140 stowarzyszeń działających w różnych obszarach problemowych. Cieszy nas fakt, że w wielu gminach powiatu działają stowarzyszenia na rzecz rozwoju poszczególnych miejscowości- nawet tych najmniejszych. Zależy nam na poznaniu ich dorobku, nawiązaniu współpracy i wsparciu w działaniach. Chcemy również organizować spotkania podczas których spotykać będą się przedstawiciele tych stowarzyszeń i wzajemnie ustalać możliwości współpracy i partnerstwa.

Ustaliliśmy, że podmiotem naszych działań będą ludzie i ich problemy. Ale chcemy również łączyć, inspirować i wspierać innych ludzi w działaniach na rzecz potrzebujących.

2. Jak należy rozumieć terminy Ekonomia Społeczna i partnerstwo lokalne?

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Z jednej strony są to oddolne inicjatywy podmiotów prywatnych i społecznych, wchodzące w przestrzeń typowej działalności usługowej lub produkcyjnej, a z drugiej strony – niespotykane na rynku obostrzenia w zakresie wielkości wypracowanego zysku oraz sposobu jego dystrybucji i wykorzystania. Kluczową zasadą w Ekonomii Społecznej jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku.

Dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie ma misja społeczna, która jest oparta na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności. Odgrywa ona kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym, pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób bardziej komplementarny niż sektor prywatny i publiczny oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego i pozwala scalać środowiska lokalne, dzięki tworzeniu sieci powiązań i współpracy między obywatelami przy realizacji celów społecznych i gospodarczych.

Podmioty ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi, które działają we wszystkich sektorach. Przybierają różne formy organizacyjne: spółdzielnie, Centra Informacji Społecznej, Kluby Informacji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, przedsiębiorstwa społeczne i przedsiębiorstwa socjalne, stowarzyszenia, fundacje, banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, fundusze doręczeniowe, agencje rozwoju regionalnego.

Partnerstwo lokalne to obszar współpracy pomiędzy różnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod i środków, realizują określone działania na rzecz zbiorowości lokalnej.

Partnerstwo między władzami lokalnymi a społecznością lokalną, promowane przez ekonomię społeczną, wpływa na większą świadomość i odpowiedzialność mieszkańców w ich udziale w realizacji polityki lokalnej oraz zwiększa efektywność i skuteczność wdrażanych programów, co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście atrakcyjności tych regionów.

3. Cele naszego stowarzyszenia

Jako stowarzyszenie powstałe w trakcie realizacji projektu związanego z ekonomią społeczną chcemy promować i wspierać sektor ekonomii społecznej w naszym regionie. Zależy nam również na promowaniu idei partnerstwa lokalnego. Chcemy spotykać się z mieszkańcami naszego regionu, wzbudzać w nich poczucie odpowiedzialności i zainteresowanie życiem społecznym i działaniami na rzecz środowisk lokalnych.

Chcemy podjąć działania na rzecz wspierania inicjatyw lokalnych i aktywizacji gospodarczej, zawodowej, społecznej i kulturalnej mieszkańców Roztocza.

Naszą ideą przewodnią jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji.

4. Do kogo jest adresowana działalność SZRiPS?

Działalność SZRiPS adresujemy głównie do mieszkańców powiatów biłgorajskiego i zamojskiego, a szerzej do mieszkańców Roztocza. W pracy stowarzyszenia będziemy współpracować z lokalnymi samorządami oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi celem podniesienia rozwoju gospodarczego i kulturowego naszej „Małej Ojczyzny”. Jako organizacja pozarządowa chcemy zaktywizować do szerokiej działalności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, szczególnie mamy na myśli szeroko pojętą aktywizację na polu zapomnianej kultury ludowej. Swoją działalność kierować będziemy do rodzin osób będących w trudnej sytuacji życiowej, pomoc tym osobom w wyrównywaniu szans i odnalezieniu się w rzeczywistości naszych czasów. Chcemy nieść pomoc osobom niepełno sprawnym, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof. Naszą działalność kierujemy do dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych. Będziemy również promować i wspierać przedsiębiorczość oraz inicjatywy indywidualne w tworzeniu nowych miejsc pracy, aby osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale nie były zagrożone wykluczeniem społecznym.

Ale bardzo ważna jest dla nas możliwość współdziałania z innymi stowarzyszeniami. I do właśnie do nich również kierujemy nasze działania.

5. Jak przeciętny mieszkaniec może się włączyć w waszą działalność lub skorzystać z waszych działań?

Jesteśmy otwarci na ludzi z inicjatywą. Każdy mieszkaniec regionu, który jest zainteresowany działalnością stowarzyszenia, chce realizować nasze cele i zadeklaruje aktywny udział w pracach stowarzyszenia może zostać jego członkiem.

Każdy z nas jest specjalistą z innej dziedziny życia, dzięki temu możemy się wzajemnie uzupełniać przy realizacji działań i zadań związanych z rozwojem naszego stowarzyszenia.

W miarę rozwoju chcemy zapewniać zainteresowanym możliwość uzyskania wsparcia i doradztwa w reprezentowanych przez nas dziedzinach wiedzy. Mieszkaniec regionu to także nasz beneficjent, bez którego żaden projekt nie może być zrealizowany dlatego liczymy na szerokie włączanie się w nasze działania. Zainteresowane pracą na rzecz innych osoby będziemy zapraszać na organizowane przez nas spotkania, warsztaty, seminaria i konferencje. Mamy nadzieję, że uda nam się już w roku bieżącym organizować imprezy i spotkania o tematyce kulturalnej.

6. Dlaczego warto aby stowarzyszenia się skupiały i działały razem?

Powodów dla, których warto działać razem jest wiele. To przede wszystkim możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Przytoczę też kilka cennych stwierdzeń- mądrości narodu : „zgoda buduje - niezgoda rujnuje”, „w grupie raźniej”, „duży może więcej”. Współpracując możemy realizować szeroko pojęte cele i zadania dla dobra regionu i jego mieszkańców oraz wzajemnie wspierać się w realizacji przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej. Wiemy, że wiele możemy osiągnąć dzięki partnerstwu- wspólnym działaniom. Jesteśmy jeszcze „młodziutkim” stowarzyszeniem. Dlatego bardzo liczymy na dobrą wolę i przychylność tych , którym się udało. Chcemy uczyć się od najlepszych. A jednocześnie promować tych, którzy swoja pracą i zaangażowaniem pięknie zapisują karty naszej „powiatowej księgi ekonomii społecznej”.

7. Jak będziemy pozyskiwać środki na naszą działalność?

Chcielibyśmy pozyskiwać środki z różnych źródeł. Dużą szansą dla naszego stowarzyszenia są organizowane różnego rodzaju konkursy na granty, do których możemy aplikować m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy innych funduszy krajowych i unijnych.

W miarę rozwoju naszej działalności liczyć będziemy również na szczodrość sponsorów. W tym przypadku jednak decyzja od kogo i na jakich warunkach przyjąć wsparcie bywa dla organizacji wyborem etycznym, a jednocześnie wpływa na jej publiczny wizerunek - podobnie jak na wizerunek darczyńcy wpływa to, kogo wspiera.

8. Piszą o naszych działaniach - czyli nasze działania w sieci

I Biłgorajskie Spotkania z Ekonomią Społeczną

» http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,341,0,0,0,Razem-mozemy-wiecej.html

II Biłgorajskie Spotkania z Ekonomią Społeczną

» http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,2105,0,0,0,Spotkanie-z-ekonomia-spoleczna.html

III Biłgorajskie Spotkania z Ekonomią Społeczną

» http://www.padwapolnocy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:iii-bigorajskie-spotkanie-z-ekonomi-spoeczn&catid=38:aktualnocibigorajskie-spotkanie-z-ekonomi-spoeczn&catid=38:aktualnoci

» http://bilgoraj.com.pl/czy-powstanie-u-nas-rada-pozytku-publicznego,1,8057,n.html

» http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,4328,0,0,0,Samorzad-i-organizacje-partnerami-w-dzialaniu.html

» http://alfamedia.nazwa.pl/bilgoraj.biz/wybory/news.php?id=8057

Piknik Rodzinny Dzień bez samochodu

» http://www.bilgorajska.pl/wydarzenie,521,0,0,0,Piknik-Rodzinny-Dzien-bez-samochodu.html

» http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,3320,0,0,0,Konno-rowerem-a-nawet-bryczka.html

» http://niepelnosprawni.lublin.pl/stowarzyszenie-zrownowazonego-rozwoju-i-przedsiebiorczosci-spolecznej-organizuje-w-dniu-25-09-2011-r-na-terenie-„autodromu”-w-bilgoraju-piknik-rodzinny-realizowany-w-ramach-projekt/

Piknik rodzinny Rodzinnie Zdrowo i na sportowo

» http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,4753,0,0,0,Rodzinnie-zdrowo-na-sportowo.html

» http://www.bilgorajska.pl/wydarzenie,903,0,0,0,RODZINNIE-ZDROWO-I-NA-SPORTOWO.html

» http://bilgoraj.com.pl/wiadomosci/news.php?id=8515

» http://www.padwapolnocy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=176:piknik-rodzinny-w-bigoraju&catid=38:aktualnoci

Ogólnie o SZRiPSie

» http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,27,0,0,0,Najwazniejszy-jest-czlowiek-i-jego-problemy.html

» http://bilgoraj.com.pl/stowarzyszenie-zrownowazonego-rozwoju-i-przedsiebiorczosci-spolecznej-bilgoraj,0,2991,.html

» http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,341,0,0,0,Razem-mozemy-wiecej.html

» http://www.dzialajlokalnie.pl/projekty/projekt114.html

drukuj | do góry